Czy ocieplenie domu trzeba zgłaszać?

Ocieplenie budynku ograniczy ucieczkę ciepła, poprawiając tym samym komfort mieszkańców, zmniejszy koszty ogrzewania i podniesie wartość budynku. Wiosna to najlepsza pora na docieplenie domu. Zgłoszenie remontu do urzędu stanowi konieczność w przypadku niektórych prac termoizolacyjnych. Czy także podczas ocieplania ścian zewnętrznych? W oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa budowlanego udzielamy odpowiedzi na to pytanie.

Docieplenie domu – pozwolenie czy zgłoszenie?

Jeszcze kilka lat temu docieplanie budynków, których wysokość nie przekraczała 12 m, wymagało zgłoszenia w urzędzie, natomiast w przypadku wyższych budynków konieczne było uzyskanie pozwolenia na budowę. Obecnie nastąpiły pewne zmiany w przepisach. Na mocy obowiązującej od czerwca 2015 r. nowelizacji prawa budowlanego, nie zawsze trzeba zgłaszać docieplenie domu. Pozwolenie konieczne jest tylko wtedy, gdy wysokość budynku przekracza 25 m. Jeśli jest mniejsza i mieści się w przedziale 12-25 m, wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Z kolei w przypadku niższych niż 12 m domów, nie musimy martwić się żadnymi formalnościami. Gdy chcemy więc przeprowadzić docieplenie domu, zgłoszenie lub pozwolenie może okazać się zbędne, ponieważ wysokość większości jednorodzinnych budynków nie przekracza 12 m.

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia remontu

Zanim udamy się do odpowiedniego urzędu by zgłosić remont, musimy zgromadzić niezbędne dokumenty. Zaczynamy od pobrania formularza zgłoszenia remontu i skrupulatnego wypełnienia go. Trzeba będzie określić nie tylko rodzaj i zakres przeprowadzanych prac, ale też sposób ich wykonania i termin rozpoczęcia docieplania domu. Zgłoszenie wymaga również oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W niektórych przypadkach potrzebne są też szkice lub rysunki związane z planowaną inwestycją. W przypadku tych ostatnich jednak decyzję o konieczności ich dostarczenia podejmuje urzędnik. Dokumenty potrzebne do zgłoszenia remontu należy złożyć w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem prac. Jeśli w tym czasie prezydent miasta lub starosta nie wniesie sprzeciwu, możemy rozpocząć remont.

Formularz zgłoszenia remontu – wzór

Wnioskodawca : miasto, dn. ………………………….

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

tel./fax ………………………………………………. Urząd Gminy ……………………………….

adres ……………………………..

ZGŁOSZENIE

Na podstawie art. 30 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz U Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami ) zgłaszam zamiar budowy – wykonania robót budowlanych na terenie nieruchomości położonej przy ul. ……………………………………

w gminie ……………………………….., nr ewidencyjny działki : ………………………………………

Rodzaj robót : …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Zakres robót : …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Sposób wykonywania robót : …………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Termin rozpoczęcia robót (nie wcześniej niż 30 dni od dnia zgłoszenia) : ………………………………………………………………………………………………………………………

podpis wnioskodawcy

ZAŁĄCZNIKI :

1. Dowód stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w tym mapa zasadnicza miasta z nakładką ewidencyjną w skali 1:500 obejmująca przedmiotową nieruchomość ………………………………………………1 egz.

2. Szkice lub rysunki wyjaśniające charakter robót budowlanych………………….2 egz.

 

Kara za ocieplenie budynku bez zgłoszenia

Co jednak, jeśli nie dopełnimy formalności i ocieplimy budynek mimo braku zgłoszenia remontu w urzędzie? Takie zaniedbanie nazywane jest samowolą budowlaną i uznawane za przestępstwo. Decyzję o nim wydaje powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Jej konsekwencje zwykle wiążą się z koniecznością uregulowania opłaty legalizacyjnej. Kara za ocieplenie budynku powyżej 25m bez zgłoszenia może wynosić od 2500 zł do 5000 zł. Dodatkowo, trzeba złożyć niezbędne dokumenty takie jak uzupełnione zgłoszenie oraz inne, wskazane przez urzędnika. W skrajnych przypadkach dochodzi do wydania nakazu rozbiórki budynku. Znacznie częściej jednak remont zostaje zalegalizowany.

Zgłoszenie ocieplenia budynku – wzór

Jak wygląda samo zgłoszenie robót budowlanych? Powinno zawierać dane inwestora oraz nazwę organu, do którego zostaje skierowany wniosek. Należy umieścić w nim dokładne informacje dotyczące rodzaju prac remontowych, miejsca przeprowadzania robót, ich zakresu oraz sposobu wykonania. Nie zapominajmy także o terminie, w którym ma się rozpocząć docieplanie domu. Zgłoszenie powinno trafić na biurko urzędnika na długo przed planowanym remontem. Jeśli jednak nie przeprowadzimy go w okresie 2 lat od złożenia wniosku, konieczne będzie ponowne składanie dokumentów.

Docieplenie domu – pozwolenie na budowę

Wysokie, sięgające powyżej 25 m budynki przed dociepleniem wymagają pozwolenia na budowę. Aby je uzyskać, należy wypełnić odpowiedni wniosek. Musimy umieścić w nim dane inwestora, a także adres i rodzaj inwestycji. Do wniosku dołączamy niezbędne dokumenty, z których najważniejszy jest projekt budowlany.

zgłoszenie remontu do urzędu